Kundecase

Stockholm kommune

I Stockholm investeres det tungt i digital kompetanse i både grunnskole og videregående opplæring. Vi har de siste årene samarbeidet tett med kommunen innen en rekke utviklingsområder, der utdanning og pedagogikk møter teknologi.

Et tett samarbeid

Sammen med en intern kompetansegruppe i Stockholm har Lin Education de siste årene bistått ansatte i både kommunen og skoler med opplæring, prosessledelse og utviklingsarbeid.

Samarbeidet har ført til fire store initiativer, i tillegg til en rekke inspirasjonsforelesninger, læringsverksteder, kurs i verktøykompetanse og kreativ utvikling.

Sami Kurula, Pedagogisk prosessleder i Lin Education

Programmeringsprogresjon

Det første initiativet har gått ut på å lage et opplegg sammen med utvalgte lærere, for å støtte skolenes arbeid med programmering i skolen. Programmering er lagt inn i svenske læreplaner, og det kreves at lærere i fagene teknikk og matematikk underviser i programmering fra grunnskolen og helt ut videregående opplæring.

For å sikre at elevene får et helhetlig godt tilbud, uavhengig av skole og lærer, har Lin Education laget en progresjonsbasert plan som hjelper lærere i Stockholm med både innhold og kompetanse innenfor temaet.

Prosjektet har gjort at elevene får en tydelig progresjon gjennom sitt opplæringsløp, og derfor ikke lærer det samme flere ganger, eller hopper over viktige bestanddeler. På barneskolen lærer elevene enkel algoritmisk tankegang og øver på å programmere analogt.

På mellomtrinn, og opp i ungdomsskolen jobbes det med ulike typer blokk-programmering og programmering med visuelle og digitale hjelpemidler som droner, ulike apper, nett-ressurser og spill.

I videregående opplæring fokuserer opplegget på fullskala-programmering i ulike språk, og elevene bygger alt fra nettsider til enkle apper.

– Flere lærere og skoleledere forteller at de har fått inspirasjon og en klarere idé om hvordan de kan legge bort tradisjonelle læringsformer, og ta i bruk nye som utfordrer fremtidens skole. Ved hjelp av mulighetene i digitalisering har de fått nye arbeidsformer og arbeidsmetoder.

Sami Kurula, Lin Education

Prosessledelse - Rektorutvikling

Initiativ nummer to innebærer at alle rektorer i Stockholm har gjennomgått en videreutdannelse i regi av Lin Education.Innholdet i prosessen har variert, men har hatt det overordnede temaet digital transformasjon og endringsledelse. Rektorene har jobbet med temaer som digitalt lederskap, digitale økosystemer, holdbar og enhetlig utvikling og inkluderende innovasjon.

Utgangspunktet for initiativet har vært innrømmelsen om at man ikke kan gå fra en skole eller organisasjon med relativt lav digital tilstedeværelse til en virkelighet der hver elev har sin egen personlige enhet, uten at det fører med seg nye prosesser, endrede rammebetingelser og nye krav og forventninger til både ledere og pedagoger. Nye roller kreves, noen gamle endres drastisk og nye begrep kommer til syne.

I løpet av prosessen har rektorene arbeidet med et hovedtema per samling, som de deretter har iverksatt på sin egen arbeidsplass mellom samlingene.

– Etter å ha fullført opplæringsløpet i regi av Lin Education innser jeg hvor viktig det er at jeg er involvert i og godt klar over hvilke verktøy vi tar i bruk på min skole, og hvordan vi fortsetter prosessen i etterkant. Vi må få et større kollegialt engasjement og samarbeid, noe som vil gi meg et bredere innblikk i hvilke behov vi har for å fortsette den digitale transformasjonen, sier en rektor i Stockholms-skolen.

I kjølvannet av arbeidet har skolene i Stockholm blant annet iverksatt en oppdeling av ressursen “IKT-medarbeider”. En del av ressursene som har vært tildelt IKT har blitt lagt på den nye rollen “IKT-pedagog” ettersom man har sett at nye moderne verktøy som er kjøpt via Lin Education reduserer behovet for teknisk kompetanse, mens behovet for strategisk og pedagogisk IKT-kompetanse stadig øker ettersom klasserommene blir mer og mer teknologi-tette.

Apple Teacher

Tredje initiativ er et prosjekt som gjør kompetanse og forståelse for verktøyene elevene bruker på skolen tilgjengelig i en revolusjonerende grad.

Ved å benytte støtteordninger Lin Education har tilgang på som utdanningspartner for Apple, har Lin kunnet tilby opplæring i Apples økosystem og verktøy til samtlige lærere i Stockholm kommune til en svært gunstig pris.

Dette samarbeidet omtales i mange land som noe av det mest spennende innenfor kompetanseheving i skolesektoren og belager seg på en blanding av “blended learning”, “Train the Trainer” og sosiokulturelt læringssyn. 


Skoleplattformen

Det fjerde initiativet har vært implementeringen av Stockholms nye skoleplattform. Denne plattformen er den største og raskest voksende Microsoft Teams-implementeringen i Europa, og prosessledere fra Lin Education har ledet prosessen og støttet kommunens ansatte med opplæring, oppfølging og prosess-støtte.
“Apple-teacher prosjektet vi har gjennomført i Stockholm ser ut til å være en veldig effektiv løsning på det evigvoksende problemet med store sprik i kompetansen på skolene. Når endringen skjer så fort som den gjør, blir det veldig stor forskjell på de pedagogene som evner å følge utviklingen, og de som opplever at det er vanskelig med både nye verktøy og nye metoder. Ved å involvere de trygge og solide pedagogene som hverken er lengst fremme eller holder mest igjen, skapes et solid profesjonsfaglig fellesskap uten for stort strekk i laget, ikke bare noen få digitale stjernespillere.”

Erlend Kobro, Pedagogisk prosessleder hos Lin Education

Vil du vite mer?
Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: