Molntjänster
G-Suite

Förändra och förstärk undervisningen och lärandet i klassrummet med hjälp av G Suite. Vi hjälper er gärna att komma igång!

Helt nytt sätt att arbeta!

Genom digitala verktyg och tillgång till internet har helt nya arbetsformer skapats. G Suite for Education (tidigare Google Apps for Education (GAfE)) gör det enklare att bemöta dagens elever och bättre stimulera deras arbete i skolan.

Ökat intresse för G Suite för Education!

I takt med den ökade tillgängligheten och den kostnadseffektivitet molntjänster innebär, ökar intresset för tjänster såsom G Suite stadigt. En av G Suites styrkor är möjligheten för både elever och lärare att producera, dela och samarbeta bortom tid och rum. På så sätt utvecklas både lärare och elever tillsammans.

Vi hjälper er gärna.

Flertalet kommuner och skolor i Sverige är i färd med att implementera Googles tjänster eller har varit igång under en längre tid. Vi hjälper ett flertal av dem under resan. Efter att, på olika sätt, ha implementerat G Suite i över 50 kommuner och friskolor, har vi samlat på oss en kunskapsbank och erfarenhet. Och den delar vi gärna med oss av till er.

Oavsett om ni är i början på er resa eller har varit igång en längre tid har vi lokaliserat tre övergripande områden att förhålla sig till: vägledning, teknisk implementering och kompetensutveckling. Vi kommer nedan att presentera dem en och en.

Modell över G Suites tre viktiga beståndsdelar

Vägledning i rätt riktning

Det finns en del saker att ta hänsyn till innan er verksamhet är redo för implementeringen av G Suite. Ni behöver t.ex. fundera på hur molntjänsten förhåller sig till övriga system i verksamheten. Att tydligt positionera G Suite i förhållande till andra system i verksamheten är viktigt både ur ett personuppgifts- och ur ett användarperspektiv. Detta för att redan innan klargöra på vilket sätt molntjänsten kan nyttjas på bästa sätt.

Lokalisera risker för verksamheten

Ni behöver även göra en risk- och sårbarhets-analys, där ni tittar på vilka eventuella risker som en implementering av molntjänsten kan innebära för verksamheten. Med flera års erfarenhet av att arbeta med frågor inom ramen för PuL har vi tagit fram ett modell som förankrar användningsområdet för G Suite i verksamheten.

Modellen tar fram en risk- och sårbarhets-analyserad rekommendation redovisad i form av en rapport, som ligger till grund för beslut hos personuppgiftsansvarig.

I uppdraget ingår framtagande av personuppgiftsbiträdes- och utbildningsavtal samt tredjelandsavtals-överföringsavtal, gallringsrutin, kanalpolicy samt informations-material för användare och vårdnadshavare.

Målet är att ge verksamheten en god förståelse för effekterna av G Suite i skolan och kunna ta kloka beslut kring PuL i den fortsatta resan mot att implementera teknik och pedagogik.

Teknisk implementering

Vi har under flera år hjälpt kommuner och friskolor med att sätta upp en väl fungerande struktur som rimmar med befintlig verksamhet. Därför vet vi att det krävs en strukturerad implementeringsprocess för att nå molntjänstens fulla potential. Vi hjälper gärna med arbetet från start till mål.

Tillsammans skapar vi en problemfri miljö att arbeta i som stämmer överens med såväl pedagogiska som organisatoriska behov. Vi behandlar bl. a. tjänstekonfigurationer i G Suite, adminstrativ struktur för organisation, tjänster och support, tekniska lösningar och federering samt hantering av eventuell migrering. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ert bollplank i vardagen

Ibland kan man känna sig rätt ensam i arbetet med att implementera eller drifta G Suite. Att då kunna ha ett bollblank som minimerar risken att göra fel kan för många vara ovärderlig. Genom att teckna ett supportavtal med oss erbjuds telefonsupport, förvaltnings/ utvecklingsmöten samt certifieringsstöd av våra certifierade utbildare och administratörer. Vi hjälper er även med driftansvar av hela domänen.

Våra utbildare och administratörer har, med ett femtiotal implementeringar, en mycket bred och djup kompetens kring både G Suite och andra delar i kommunens ekosystem.

Det kan handla om allt ifrån uppdateringar i avtal till nya tjänster som lanseras och hur dessa kan komma att påverka verksamheten, både i det stora och i det lilla.

Se oss som en partner som kan vara behjälplig i att hantera er Googledomän vid behov. Det genom rekommendationer av tillägg, applikationer, hantera olika domänsinställningar utifrån era behov m.m.

Ta även del av våra nätverksträffar där vi samlar personer som har liknande frågor och funderingar kring G Suite. Vi tror att man lär sig bäst tillsammans med andra.

Ta reda på mer!

Kompetensutveckling

Det finns många kopplingar mellan lärande och de verktyg G Suite ger oss tillgång till. Lärande i en sociokulturell kontext stärks med de möjligheter till skapande, delande, kollaboration och publicering G-Suite öppnar upp för. Vi kan, när en implementering av G-Suite genomförts, börja lägga fokus på frågor som:

- Hur skapar vi god undervisning och hur designar vi ett arbetsområde där digitala resurser blir en naturlig del?

- Hur kan ett formativt förhållningssätt till bedömning stärkas av Google Apps?

- Hur vi kan använda oss av funktionerna i Google Apps för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd?

- Hur påverkar det lärprocessen när man har möjlighet att skapa elevaktiva uppgifter och ge eleverna tillgång till sitt eget undervisningsmaterial bortom tid och rum.

Vi har tagit fram en exempelprocedur för hur vi kan hjälpa er att vidare utvecklas i ert arbete med G-Suite. Från en övergripande föreläsning till grundläggande tekniska workshops och i nästa led workshops med fokus på hur undervisning och lärande kan utvecklas. Läs mer om våra aktiviteter nedan.

Föreläsning

I vår föreläsning kring Google vill vi skapa en djupare förståelse för den tjänst vi ser att fler och fler skolor börjar använda i sin vardag. Vi behöver förbereda elever för ett liv som digitala medborgare där det är nödvändigt att kunna navigera och kritiskt granska det stora informationsflöde som alla medborgare möter.

Google är det företag som samlar in mest information om världen och oss människor. Hur fungerar detta när det gäller PUL och användandet i skolmiljö? Här pratar vi om Googles makt och ansvar. Hela deras ekosystem och vad Big data är. Vikten av att vara en kritisk medborgare diskuteras och vi funderar även kring varför programmering blir så viktigt i dessa sammanhang.

Workshops

Som vi ser det behövs en grundläggande teknisk kompetens kring tjänsterna i G-Suite. Dels behöver användaren förstå hur delning och kommunikation stöds och fungerar i denna miljö och dels behöver en grundläggande förståelse för de olika verktygens funktioner och användningsområden förankras. 

Vi vill också rikta fokus på förståelsen för  hur man kan samarbeta och ha tillgång till sitt material utanför klassrummet. Här ser vi inte bara till samarbete mellan lärare och elever utan även i det kollegiala arbetet. Slutligen ser vi också ett värde i att se över hur föräldrakontakter kan skötas i denna miljö.

Tekniska workshops
Pedagogiska workshops

Översiktskarta över vad vi kan erbjuda kring GSfE.

Har du frågor?
No items found.